By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Buikwandcorrectie

Terug

ALGEMEEN
Door extreme vermagering, zwangerschappen, veroudering of operaties kande buikwand zo ernstig verslappen dat een hangbuik ontstaat. Eenhangbuik kan met behulp van plastis-che chirurgie worden gecorrigeerd.Met een medische term heet deze operatie abdomino- of buikwandplastiek.

VOORBEREIDING
Kort voor u wordt opgenomen voor een buikwandcorrectie wordt uwalgemene gezondheid onderzocht en een bloe-donderzoek verricht. Wanneeru geneesmiddelen gebruikt moet u dat aan uw arts melden. Bepaaldemedicijnen (zoals as-pirine, APC en dergelijke) mag u een aantal dagenvoor de op-eratie niet meer slikken. Daarnaast moet u minstens zesweken van tevoren stoppen met roken, want roken vernauwt de bloedvatenwaardoor problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan. Als u te zwaarbent is het verstandig om voor de op-eratie eerst te vermageren. Hetoperatieresultaat is dan beter en het risico op infectie vermindert.

WERKWIJZE
Een buikwandcorrectie wordt onder algehele verdoving uit-gevoerd of metbehulp van een ruggenprik. U moet drie tot zes dagen in het ziekenhuisblijven. De operatie duurt ongeveer twee uur. Bij de operatie maakt dearts de buikwand geheel los van de onderliggende spierlaag, tot aan deribben-boog en het borstbeen. De navel wordt rondom omsneden zo-datdeze op zijn plaats blijft. Daarna trekt de plastisch chirurg de huidstrak en verwijdert hij de overtollige huid en het on-derhuidsevetweefsel. Indien uw buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteenverstevigd. Om de navel weer naar buiten te laten komen, wordt eengaatje in de buikhuid gemaakt. Daar wordt de navel vervolgensingehecht. Tijdens de operatie brengt de chirurg een aantal drains(dunne slangetjes) in waardoor het wondvocht naar buiten kan. Diedrains moeten blijven zitten tot er bijna geen wondvocht meer wordtaangemaakt. Meestal duurt dit twee dagen. De littekens van eenbuikwandcorrectie lopen rond de navel en grotendeels binnen de'bikinilijn.


MOGELIJKHEDEN EN VERWACHTINGEN
Als u overweegt een buikwandcorrectie te ondergaan is het belangrijkhierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. Een buikwandcorrectieheeft als resultaat dat uw buik platter wordt, maar perfectie moet uniet verwachten. Daarnaast zal de operatie littekens achterlaten diealtijd enigszins zichtbaar blijven. Een ander gevolg van eenbuikwandcorrectie is dat het huidgebied onder de navel tijdelijkgevoelloos wordt en soms blijft. Dit geeft weinig klachten. Na verloopvan jaren kan het gebied dat gevoelloos is wel kleiner worden.

NA EEN BUIKWANDCORRECTIE
Als tijdens de buikwandcorrectie ook uw buikspieren verstevigd zijn,moet u de dag na de operatie strikte bedrust houden. De eerste zesweken na de operatie mag u niet zwaar tillen of persen. Als eenbuikspiercorrectie niet nodig was, mag u de dag na de operatie al uitbed. Over het algemeen is een buikwandcorrectie niet pijnlijk. Om debuikwand goed aan te laten liggen, moet u gedurende één à vier wekeneen steunend korset om de buik of een panty-broekje dragen. De totaleherstelperiode van een buikwand-correctie is ongeveer vier tot zesweken. Daarna zijn alle normale bewegingen weer mogelijk en kunt u ookweer sporten. De hechtingen worden ongeveer twee weken na de operatieverwijderd. Wanneer u tijdens de herstelperiode last krijgt vanabnormale pijn, zwelling of koorts moet u contact opnemen met deplastisch chirurg.


RISICO'S EN COMPLICATIES
Een buikwandcorrectie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie.De wond kan gaan infecteren, wat overigens zelden voorkomt. De meestekans op infectie bestaat bij mensen die te veel onderhuids vetweefselhebben. Het is daarom van be-lang om voor de operatie een zo normaalmogelijk gewicht te hebben. Een enkele keer kan een nabloedingvoorkomen. U moet dan nog een keer geopereerd worden waarbij de artshet nabloedende bloedvaatje dicht. Een late complicatie van eenbuikwandcorrectie kan zijn dat er wat overtollige huid aan-wezig is bijde heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodigdeze 'dog-ears' (hondenoren) te ver-wijderen. Dit kan veelal onderplaatselijke verdoving in de po-likliniek van het ziekenhuis gebeuren.

VERGOEDING
Een buikwandcorrectie is een cosmetische operatie en wordt over hetalgemeen niet vergoed door het ziekenfonds of de particuliereziektekostenverzekeraar. U moet de operatie dus meestal zelf betalen.Een buikwandcorrectie is een tamelijk dure ingreep, omdat de operatieonder algehele verdoving plaatsvindt en u enkele dagen in hetziekenhuis moet blijven. De plastisch chirurg geeft u van tevoren eenopgave van de kosten.


VERANTWOORDING TEKST
Het onderwerp buikwandcorrectie bestaat uit algemene teksten, bedoeldals aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kanniet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na hetlezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg zetijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uwvragen van tevoren op papier te zetten. Voor het schrijven van deteksten is gebruikgemaakt van: - Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu VanLoghum, 1993; - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Verenigingvoor Plastische Chirurgie; - voorlichtingsmateriaal van de NederlandseVereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie De informatie isgeaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.Trefwoord : abdominoplastiek; buik; vergoedingen Controledatum :december 2001 Module : WGBO Goedkeuring : Nederlandse Vereniging voorPlastische Chirurgie..

Powered By: webCiters